Algemene Voorwaarden

Direct hulp nodig?

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Monique Blonk- van Loon: De persoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 20131748, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent, voedingsdeskundige, hormoontherapeut en candidadeskundige.

Cliënt: degene aan wie door Monique Blonk- van Loon advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Monique Blonk- van Loon wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen

Monique Blonk- van Loon geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis

Monique Blonk- van Loon behandeld op persoonlijke basis. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Monique Blonk- van Loon hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Monique Blonk- van Loon geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Monique Blonk- van Loon gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt Monique Blonk- van Loon cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Monique Blonk- van Loon is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. 


Artikel 6, Intellectuele eigendom

Monique Blonk- van Loon behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Monique Blonk- van Loon noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Monique Blonk- van Loon verstrekt zijn. 


Artikel 7, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan Monique Blonk- van Loon contant te geschieden aan het einde van het consult of voorafgaande aan het betreffende consult. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op Monique Blonk- van Loon uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.
Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is Monique Blonk- van Loon gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.


Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Monique Blonk- van Loon heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.   

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van Monique Blonk- van Loon is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Monique Blonk- van Loon sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Monique Blonk- van Loon verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Monique Blonk- van Loon. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Monique Blonk- van Loon verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Monique Blonk- van Loon nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Monique Blonk- van Loon om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Monique Blonk- van Loon te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. Monique Blonk- van Loon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.


Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Monique Blonk- van Loon is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Contactgegevens

Concordialaan 145b

4871 ZA Etten-Leur

info@voeding-als-medicijn.nl

06-46763931

Tijden

Maandag   

Dinsdag      

Woensdag   

Donderdag

Vrijdag

10.00-11.00 Burn & Relax Rucphen

8.00-17.00 Praktijk Etten-Leur of online

8.00-17.00 Praktijk Etten-Leur of online

8.00-17.00 Praktijk Etten-Leur of online

8.00-17.00 Praktijk Etten-Leur of online

• Gewichtsconsulente Monique © 2020• 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren